Engelsons logotyp
Varukorgen är tom

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION (SEKKI)

 

1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter

Kreditgivare

Organisationsnummer

Adress

Postadress

Telefon

E-post

Webbadress

Engelsons AB

556333-9331

Kanslistvägen 6

311 39 Falkenberg

0346 – 71 38 40

info@engelsons.se

www.engelsons.se

 

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

Typ av kredit

Löpande kontokredit för kreditköp av varor från Engelsons

 

Det sammanlagda kreditbeloppet

Detta är den övre kreditgräns eller det totala belopp som ställs till förfogande genom kreditavtalet

 

Normalt ett kreditbelopp på 5 000 kronor. Vi kan vid en högre order godkänna en högre kredit.

Villkoren för kreditutnyttjandet

Här anges när och hur pengarna kan lyftas

 

Du kan använda din kredit för att handla hos Engelsons. Krediten kan inte användas för kontantuttag.

Kreditavtalets löptid

 

Kreditavtalet löper tillsvidare

Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelas

Det lägsta godkända betalbeloppet per månad är 1/10 av kreditbeloppet, dock lägst 100 kronor. Antalet betalningar baseras därmed på storleken av inbetalningarna.
Avräkning sker i följande ordning: Ränta, kostnader för krediten, avgifter och därefter kapital. Äldre fordringar betalas före senare.

 

Det totala belopp som du ska betala

Detta är det lånade kapitalet plus ränta och eventuella kostnader i samband med krediten.

Det totala belopp som du ska betala framgår av fakturan som skickas till dig varje månad. Det totala belopp som ska betalas beror på beviljat och utnyttjat kreditutrymme samt hur du väljer att lägg upp din delbetalning.

 

 

3. Kreditkostnader

Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som gäller för kreditavtalet

 

Årlig ränta om f.n. 19,5% kapitaliseras på kontot månadsvis och beräknas på den totala kontoskulden den sista i månaden.

Effektiv ränta

Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan av det samlade kreditbeloppet.

Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att jämföra olika erbjudanden.

 

Effektiv ränta för ditt kreditavtal är 31,35% baserat på ett representativt exempel vid köp av varor för 5 000 kronor som delbetalas under 12 månader där varje delbelopp är 517 kronor. Totalkostnad är 6 204 kronor.

Är det, för att erhålla krediten eller för, att erhålla den enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om
- en försäkring som säkrar krediten, eller
- någon annan kompletterande tjänst?

 

 

 

 

Nej

Nej

Andra kostnader i samband med kreditavtalet

 

Aviseringskostnad 19 kr

Kostnader i samband med försenade betalningar

Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser (t.ex. tvångsförsäljning) och försvåra möjligheterna till att erhålla kredit.

Om betalning inte sker i rätt tid påförs påminnelseavgift.

Om kredittagaren inte följer kontobestämmelserna kan Engelsons säga upp krediten till full betalning enligt de allmänna villkoren.

Engelsons har vidare rätt att debitera dröjsmålsränta med 15,5% på förfallet belopp inklusive kreditränta och aviavgifter från förfallodagen till dess betalning sker.

 

 

4. Andra viktiga rättsliga aspekter

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar?

 

Ja

Förtidsåterbetalning

Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid när som helst

 

Ja. Engelsons har rätt till kompensation för ränta och andra kostnader för krediten, för tiden fram till förtidsbetalningen.

Sökning i databas

Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i en databas måste kreditgivaren genast och kostnadsfritt meddela dig resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet.

 

Kreditprövning sker mot interna register och hos externa kreditupplysningsföretag. Om kreditansökan nekas vi kontroll mot externt upplysningsföretag har du som konsument rätt att veta grunderna samt vilken databas som använts.

Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal

Du har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett kreditavtal. Denna bestämmelse är inte tillämplig om kreditgivaren vid tidpunkten för begäran är ovillig att ingå kreditavtalet med dig.

 

Vänligen kontakta Engelsons kundtjänst på telefon 0346-713840

 

 

 

 

Den tidpunkt under vilket erbjudandet gäller

 

Erbjudandet om att finansiera ett köp med detta kreditavtal gäller vid köptillfället. Engelsons kan erbjuda möjligheten att omvandla en faktura till delbetalning med villkor för konto. Detta erbjudande gäller i så fall under den avtalade fakturakredittiden.

 

 

5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster

  1. Beträffande kreditgivaren

 

Registrering

Engelsons AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556333-9331

 

Den berörda tillsynsmyndigheten

Engelsons AB står under Konsumentverkets tillsyn avseende kreditgivningen.

 

  1. Beträffande kreditavtalet

 

Utnyttjande av ångerrätten

 

 

 

Du har rätt att frånträda kreditavtalet genom att lämna eller sända ett meddelande om detta till Engelsons inom 14 dagar från den dag då kreditavtalet ingicks. Du ska snarast och senast inom 30 dagar från den dag då du lämnade eller sände ditt meddelande om att avtalet frånträds betala tillbaka hela kreditbeloppet med tillägg för upplupen ränta. Ränta ska utgå från den dag du fick tillgång till krediten till och med den dag den återbetalades till Engelsons.

 

Den lagstiftning som kreditgivaren använt som grundavtal för att upprätta förbindelser med dig innan kreditavtalet ingicks.

 

Svensk lag

Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet och/eller behörig domstol

 

Svensk lag gäller. Svensk domstol är behörig att lösa en eventuell tvist i anledning av krediten.

Språkordning

Information och avtalsvillkor lämnas på svenska. All kommunikation sker på svenska.

 

  1. Beträffande prövning

 

Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål och prövning utanför domstol

 

Klagomål kan lämnas muntligt eller skriftligt till Engelsons, via info@engelsons.se via post benämnt ”klagomål” till Engelsons AB, Kanslistvägen 6, 311 39 Falkenberg, via telefon 0346-713840.

Vid tvist med Engelsons har du även möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden som är en nämnd för alternativ tvistlösning, Box 174,101 23 Stockholm, www.arn.se. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser. Engelsons åtar sig att medverka i Allmänna Reklamationsnämndens behandling av tvisten.